รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
16 ก.พ. 2564
49
13
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

 

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง