รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
17 ก.พ. 2564
14
11
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

 

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง