รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
19 ก.พ. 2564
24
9
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง