รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
5 ก.พ. 2564
25
12
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง