รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
11 ก.พ. 2564
29
9
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง