รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564
12 ก.พ. 2564
27
11
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง