รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
15 ก.พ. 2564
37
31
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง