รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564
22 ม.ค. 2564
19
7
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564

 

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง