รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564
26 ม.ค. 2564
21
8
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564

 

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง