รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564
27 ม.ค. 2564
22
12
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง