รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564
28 ม.ค. 2564
25
13
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 28 มกราคม 2564

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง