รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564
29 ม.ค. 2564
23
17
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564

ที่มา: ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง