รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564
27 ต.ค. 2564
35
13
รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564
รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ที่มา : ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสงขลา

ตกลง