รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564
27 ต.ค. 2564
26
11
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง