รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564
28 ต.ค. 2564
18
3
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง