รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
9 พ.ย. 2564
19
8
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง