รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
12 พ.ย. 2564
36
5
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง