รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
18 พ.ย. 2564
14
9
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง