รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
1 พ.ย. 2564
17
5
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง