รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
2 พ.ย. 2564
23
10
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง