รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
3 พ.ย. 2564
26
8
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง