รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
25 พ.ย. 2564
19
7
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง