รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
30 พ.ย. 2564
27
3
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง