รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
19 พ.ย. 2564
25
9
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง