รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
22 พ.ย. 2564
21
8
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง