รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
23 พ.ย. 2564
22
4
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

รายงานสถานการณ์ราคายางพารา ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

ที่มา : ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา การยางแห่งประเทศไทย

ตกลง