ตกลง
ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
23 ธ.ค. 2562
281
37
ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จังหวัดสุโขทัย โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรม “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 โดยมีกิจกรรม ดังนี้

๑. มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง

กิจกรรม สนับสนุนพันธุ์พืชเสริมรายได้/ฝึกทักษะการขยายพันธุ์พืช/การผลิตชีวภัณฑ์/มอบปัจจัยการผลิต (กรมวิชาการเกษตร) สถานที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ธ.ค. ๖๒ – ๓๑ ม.ค. ๖๓

2. ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กิจกรรม เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว (ศูนย์ศึกษา/ศูนย์เรียนรู้/แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร)

สถานที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย มีการจัดสถานที่ให้บริการประชาชนพักผ่อนหย่อนใจ จัดซุ้มถ่ายรูป แปลงปอเทือง บริการน้ำดื่ม และให้คำปรึกษาด้านพืชแก่ผู้สนใจ ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ธ.ค. ๖๒ – ๓๑ ม.ค. ๖๓ และ เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ และเปิดให้บริการห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืน

 

กิจกรรม ศูนย์บริการเฉพาะกิจช่วงปีใหม่/จิตอาสา

๑) จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน (กรมชลประทาน)

สถานที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณด้านหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย  ระยะเวลาดำเนินการ ๒๘ ธ.ค. ๖๒ – ๑ ม.ค. ๖๓

๒) ศูนย์บริการและจุดพักรถ (อสค.)

สถานที่ อสค.ภาคเหนือตอนล่าง สุโขทัย จัดตั้งจุดพักรถ ระยะเวลาดำเนินการ ๒๘ ธ.ค. ๖๒ – ๑ ม.ค. ๖๓ จำนวน ๗ จุด ดังนี้

(๑) แยก ปตท. อ.สวรรคโลก

(๒) แยกซอยเก้า อ.สวรรคโลก

(๓) หน้าวัดหนองโว้ง อ.สวรรคโลก

(๔) แยกบ้านไร่ อ.ศรีสำโรง

(๕) แยกโรงพยาบาลศรีสังวร อ.ศรีสำโรง

(๖) แยกบ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย

(๗) แยกอำเภอศรีนคร อ.ศรีนคร