ตกลง
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 8-14 สิงหาคม 2561
8 ส.ค. 2561
152
89
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 8-14 สิงหาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 8-14 สิงหาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 8-14 สิงหาคม 2561

มะพร้าวที่ยังไม่ให้ผลผลิตและมะพร้าวที่ให้ผลผลิตแล้ว 

ตัวหนอนเข้าทาลายใบมะพร้าว โดยแทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบจากนั้นจะถักใยนามูลที่ถ่ายออกมาผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ้น นามาสร้างเป็นอุโมงค์คลุมลาตัวยาวตามทางใบบริเวณใต้ทางใบ ตัวหนอนอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ที่สร้างขึ้นและแทะกินผิวใบ โดยทั่วไปหนอนหัวดามะพร้าวชอบทาลายใบแก่ หากการทาลายรุนแรงจะพบว่า หนอนหัวดามะพร้าวทาลายก้านทางใบ จั่น และผลมะพร้าว ต้นมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดามะพร้าวลงทาลายทางใบหลายๆ ทาง พบว่าหนอนหัวดามะพร้าวจะถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพ เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่แล้วจะถักใยหุ้มลาตัวอีกครั้ง และเข้าดักแด้อยู่ภายในอุโมงค์ ดักแด้มีสีน้าตาลเข้ม ดักแด้เพศผู้จะมีขนาดเล็กกว่าดักแด้เพศเมียเล็กน้อยฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ