ตกลง
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 15-21 สิงหาคม 2561
15 ส.ค. 2561
124
59
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 15-21 สิงหาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 15-21 สิงหาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 15-21 สิงหาคม 2561

อาการเริ่มแรก พบใบพริกที่อยู่บริเวณด้านล่างของต้นมีสีเหลือง แล้วขยายลุกลามไปยังใบที่อยู่ด้านบน ต่อมาใบส่วนยอดจะเหี่ยวลู่ลงและหลุดร่วงจากต้น ส่วนใหญ่มักเกิดโรคในระยะติดดอกและผล จึงท่าให้ดอกและผลอ่อนร่วงไปพร้อมกับใบ กิ่งหรือแขนงที่ยังอ่อนจะเปลี่ยนเป็นสีน้่าตาลแล้วแห้งตาย ถ้าตัดล่าต้นตามขวางจะเห็นท่อน้่า ท่ออาหารของพืชเป็นสีน้่าตาล เมื่อถอนต้นขึ้นมาจากดินจะพบว่าส่วนของโคนต้นและรากถูกท่าลาย เปลือกหลุดร่อนเน่าเป็นสีน้่าตาลเข้ม รากส่วนใหญ่จะขาดหลุดติดอยู่ในดิน ต้นพริกจะเหี่ยวแห้งตายเป็นหย่อมๆ ในแปลงปลูก หากเกิดโรครุนแรงในระยะที่ต้นยังเล็ก จะท่าให้ต้นแคระแกร็น และเหี่ยวแห้งตายในที่สุด

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ