ตกลง
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 22-28 สิงหาคม 2561
22 ส.ค. 2561
142
63
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 22-28 สิงหาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 22-28 สิงหาคม 2561
เตือนภัยการเกษตร ช่วงวันที่ 22-28 สิงหาคม 2561

เพลี้ยไก่แจ้ส้ม บริเวณตาหรือยอดอ่อนจะพบกลุ่มตัวอ่อนและมูลหวาน ซึ่งอาจพบเชื้อราดาปกคลุมอยู่ ยอดอ่อนที่ถูกทาลายจะหงิกงอ และเหี่ยวแห้ง หรือพบตัวเต็มวัยสีเทาส้มเกาะที่บริเวณยอดทามุม ๔๕ องศา

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ