เตือนภัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง
26 พ.ย. 2561
343
0
เตือนภัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง
เตือนภัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง

โรคใบด่างมันสำปะหลัง มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) โดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius) เป็นแมลงพาหะในการถ่ายทอดโรค และเชื้อไวรัส (SLCMV) สามารถติดไปกับท่อนพันธุ์มันสำปะหลังได้ ลักษณะอาการของโรค พืชจะแสดงอาการใบด่าง เหลือง ลดรูป และยอดที่แตกใหม่ จะแสดงอาการด่าง เหลือง รุนแรง ลำต้นแคระแกร็น ไม่มีการเจริญเติบโต หรือมีการเจริญเติบโตน้อย สร้างความเสียหายต่อผลผลิต 80-100 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรง แต่ปัจจุบันยังไม่พบรายงานการเกิดโรคดังกล่าวในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการสำรวจ และเฝ้าระวังพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอยู่เสมอ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวไม่ให้เกิดในพื้นที่ปลูกของเกษตรกร

MOAC Image
ตกลง