คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564
29 พ.ย. 2564
15
4
นายชินวัตร บุญจง
คาดหมายสภาพอากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่29
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564

ช่วงวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2564 หย่อมความกดอากาศต่่าก่าลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ ตอนล่าง จะเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ท่าให้ภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก บางพื้นที่ ส่วนมากตั้งแต่บริเวณภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่าง ส่าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จะมีก่าลังแรงขึ้น โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณ ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ช่วงวันที่ 2 – 5 ธ.ค. 2564 ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างจะเคลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศ มาเลเซีย ท่าให้ภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ตกลง