คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่1 – 7 ธันวาคม 2564
1 ธ.ค. 2564
12
4
นายชินวัตร บุญจง
คาดหมายสภาพอากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่1
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่1 – 7 ธันวาคม 2564

ช่วงวันที่ 1 - 5 ธ.ค. 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังค่อนข้างแรง จากประเทศจีนแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศ หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง กับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 4-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียส ในขณะที่ร่องมรสุมเคลื่อนลง ไปพาดผ่านประเทศมาเลเซีย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ช่วงวันที่ 1 - 3 ธ.ค. 2564 ท าให้บริเวณภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตก หนักบางพื้นที่ ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีก าลังแรง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้า คะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ 

ตกลง