คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่2 – 8 ธันวาคม 2564
2 ธ.ค. 2564
9
3
นายชินวัตร บุญจง
คาดหมายสภาพอากาศ7วันข้างหน้าระหว่างวันที่2
คาดหมายสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่2 – 8 ธันวาคม 2564

ช่วงวันที่ 2 - 5 ธ.ค. 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก าลังค่อนข้างแรง จากประเทศจีนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ท าให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น อย่างต่อเนื่อง กับมีลมแรง โดยภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส ส่วน ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส ในขณะที่ร่องมรสุมเคลื่อนลงไปพาดผ่าน ประเทศมาเลเซีย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ช่วงวันที่ 2 - 3 ธ.ค. 2564 ท าให้บริเวณภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตก หนักบางพื้นที่ ส าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีก าลังปานกลาง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ช่วงวันที่ 6 - 8 ธ.ค. 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทย ตอนบนมีก าลังอ่อนลง ท าให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม อ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน มีก าลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีก าลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ตกลง