ตกลง
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
3 เม.ย. 2562
61
39
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (แบบ สขร.1) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี