สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (แบบ สขร.1)
8 ก.ค. 2562
68
34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตกลง