สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1)
5 ส.ค. 2562
70
34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตกลง