ตกลง
สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562
12 ก.ย. 2562
128
40
สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562
สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)