สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562
8 พ.ย. 2562
54
23
สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562
สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)

ตกลง