ตกลง
สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562
9 ธ.ค. 2562
34
24
สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562
สรุปผลผการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)