ตกลง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
5 มี.ค. 2563
25
20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)