สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
2 เม.ย. 2563
46
45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)

ตกลง