ตกลง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
5 พ.ค. 2563
42
16
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)