สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
5 พ.ค. 2563
70
27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)

ตกลง