สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
1 มิ.ย. 2563
63
41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)

ตกลง