สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563
3 ก.ค. 2563
67
29
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)

ตกลง