สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
5 ก.พ. 2563
48
31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)

ตกลง