สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
3 ธ.ค. 2563
42
32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (แบบสขร.1)

ตกลง