จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
29 เม.ย. 2564
25
0
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีเป้าหมาย จำนวน 590 บ่อ ดำเนินการขุดแล้วเสร็จ จำนวน 44 บ่อ

ตกลง