จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดจำหน่ายกุ้ง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด แก้ปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
21 ม.ค. 2564
43
0
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดจำหน่ายกุ้ง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด แก้ปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดจำหน่ายกุ้ง เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด แก้ปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ตกลง