ตกลง
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (อำเภอเมือง จังหวัดระนอง)
4 เม.ย. 2561
541
0
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรกลาง การปรับแนวความคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง (อำเภอเมือง จังหวัดระนอง)

จังหวัดระนองจัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (les par de mon pere) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร รุ่นที่ 4 อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 จัดอบรม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองโดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมพบปะเกษตรกร และในวันที่ 29 มีนาคม 2561 จัดอบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ศึกษาดูงาน ณ สวนลุงไก่ และโครงการ 9101 (กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่) ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 46 ราย

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image